Players Details

Details of Shinji WADA

Shinji WADA
Name Shinji WADA
Birthday 09 Aug, 1988
Age 31 years
Nationality JPN
Familystatus single

Shinji WADA

Shinji WADA